Link: Ezra Klein

Ezra Klein

1978 was nearly four decades ago… 😳

The last time this happened? 1978.

Advertisements