Link: Ezra Klein

Ezra Klein

Take a few moments to look through these photos from around the world.